9. Pozor na zradné slová, žargón a skratky

Pozor na zradné slová, žargón a skratky

Vyhýbajte sa zradným slovám. Zradné slová (alebo faux amis) sú dvojice slov z rozličných jazykov, ktoré vyzerajú rovnako, ale majú odlišný význam.

Vo viacjazyčnom prostredí, akým je Európska komisia, si často „pletieme“ naše jazyky. Bežné sú výpožičky medzi angličtinou a slovenčinou. Napríklad primárny význam slovesa „to control“ je v angličtine „ovládať/ riadiť“ alebo „obmedzovať/limitovať“, a nie „kontrolovať/ dohliadať“ ako v slovenčine. Použitím nesprávneho slova sa vám čitatelia môžu odcudziť a inštitúcie EÚ budú pôsobiť ako uzavretý klub, ktorý stratil kontakt so skutočným svetom. V najhoršom prípade môže dôjsť k nedorozumeniam a diplomatickým incidentom (napríklad, ak chcete jednoducho vyjadriť, že Luxembursko je malá krajina, ale pritom napíšete: „Luxembursko nie je dôležitá krajina“).

Po anglicky Faux amis Prečo je to nesprávne? Aké je správne slovo?
to absolve absolvovať „absolvovať“ znamená „vychodiť školu“, „dokončiť štúdiá“ zbaviť viny
actual aktuálny „aktuálny“ znamená „časový“, „naliehavý“ skutočný
to aff ect afektovať „afektovať“ znamená „hovoriť alebo správať sa strojene, neprirodzene“ ovplyvniť
billion bilión „bilión“ je „milión miliónov,“ miliarda
concurrence konkurencia „konkurencia“ znamená „súperenie“, „súťaž“ súhlas
eventual eventuálny „eventuálny“ znamená „možný“, „prípadný“ konečný
to interpret interpretovať „interpretovať“ znamená „vysvetliť“, príp. „predviesť“ (umel. dielo) tlmočiť
promotion promócia „promócia“ je „slávnostné udelenie akademickej alebo vedeckej hodnosti“ propagácia, povýšenie
protection protekcia „protekcia“ je „podpora vplyvnej osoby, využitá na získanie výhody“ ochrana
receipt recept „recept“ znamená „písomný návod na prípravu niečoho“, príp. „lekársky predpis“ potvrdenie
transparent transparent „transparent“ je „pruh látky alebo papiera s nápisom“, „reklamný oznam“ priehľadný, transparentný

Vyhýbajte sa žargónu, príp. ho vysvetlite Žargón je štýl vyjadrovania, ktorý používa určité spoločenstvo alebo skupina špecialistov na vzájomnú komunikáciu, a je prijateľný v dokumentoch, ktoré číta len táto skupina.

Pre ľudí mimo európskych inštitúcií (najmä pre širokú verejnosť) je však čítanie žargónu namáhavé a sťažuje porozumenie textu. Niektorých čitateľov môže žargón od čítania dokonca odradiť – preto dbajte, aby každý dokument určený takýmto čitateľom obsahoval čo najmenej žargónu.

Ak v dokumentoch pre širokú verejnosť MUSÍTE použiť žargónové termíny, pri prvom použití ich vysvetlite alebo pridajte glosár, hypertextový odkaz či odkaz na niektorú z internetových stránok uvedených nižšie. Táto tabuľka obsahuje niektoré termíny bežne používané v inštitúciách EÚ:

Žargónový termín Navrhovaná defi nícia
pristupujúca krajina krajina, ktorá má vstúpiť do EÚ
acquis (communautaire) súbor právnych predpisov EÚ
kandidátska krajina krajina, ktorá rokuje o vstupe do EÚ
súdržnosť prístup zameraný na zníženie sociálnych a ekonomických nerovností v rámci EÚ
komitológia postup, pri ktorom Komisia konzultuje s výbormi expertov
metóda Spoločenstva metóda, podľa ktorej sa rozhodnutia v EÚ prijímajú v rámci spolupráce Komisie, Parlamentu a Rady
rozšírenie rozšírenie EÚ o nových členov
(celoplošné) uplatňovanie (mainstreaming) zohľadňovanie vo všetkých politikách EÚ
proporcionalita zásada, na základe ktorej žiadna úroveň správy nemôže prijímať opatrenia, ktoré presahujú opatrenia nevyhnutné na vykonanie jej úloh
subsidiarita zásada, na základe ktorej sa rozhodnutia musia prijímať – ak je to možné – na úrovni správy najbližšie k občanom


So skratkami opatrne

Priveľa neznámych skratiek môže dokument urobiť nezrozumiteľným a uspať čitateľa: (ERDF + EAGGF + CAP = CHŔŔŔ).

Ak nie je jasné, či čitateľ význam skratky pozná, mali by ste:
  • ju rozpísať, ak sa výraz vyskytuje v dokumente iba raz alebo dvakrát; alebo
  • ju rozpísať pri prvom použití v dokumente a skratku uviesť v zátvorkách. Vo zvyšku dokumentu potom použite túto skratku; a/alebo
  • priložiť zoznam skratiek alebo hypertextový odkaz na ich vysvetlenie.
Ako vždy, zohľadnite potreby čitateľov:
  • niektorým čitateľom prekáža, ak sú „bežné“ skratky vypísané;
  • ak sa na každom druhom riadku namiesto skratky „DPUT“ vypíše „držiteľ povolenia na uvedenie na trh“, dokument sa výrazne predĺži.
Pamätajte na to, že skratky a akronymy môžu mať v rôznych kontextoch rôzny význam.

Napríklad:

ESA môže znamenať Európska vesmírna agentúra (European Space Agency)

Zásobovacia agentúra Euratomu (Euratom Supply Agency)

Európsky systém účtov (European System of Accounts)

zákon o ohrozených druhoch (Endangered Species Act)

ekologicky citlivá oblasť (Environmentally Sensitive Area)

východná a južná Afrika (Eastern and Southern Africa)

elektrónovo stimulovaná adsorpcia (Electron Stimulated Adsorption)

a niekoľko ďalších možností.
Zdroj: http://iate.europa.eu


© Európska únia, 2013
Privacy Policy