3, Dajte svojmu dokumentu jasnú štruktúru

Na začiatku

 • Ak máte v osnove zhrnutie, začnite ním: možno zistíte, že úplne stačí! Dajte ho na začiatok, lebo to je prvá (a niekedy jediná) časť, ktorú si ľudia prečítajú.
 • Venujte osobitnú pozornosť nadväznosti textu, aby ste čitateľom uľahčili pochopiť vašu argumentáciu. Používajte nadpisy a iné „odkazy“, ktoré im umožnia nájsť kľúčové informácie, vďaka čomu sa vyhnete nutnosti ich opakovania v texte. Používajte informatívne nadpisy a podnadpisy, aby ste zdôraznili najdôležitejšie body v dokumente. Nadpis „Potreba dôkladnejšieho monitorovania fúzií“ je informatívnejší ako „Monitorovanie fúzií“.
 • Porozmýšľajte, ako najlepšie vystihnúť, čo chcete povedať, a vytvorte dokument zameraný na čitateľa. Dajú sa namiesto textu použiť značky, grafy či tabuľky? Bude potrebný glosár alebo zoznam defi nícií?
 • Okrem úvodu je druhou najčastejšie čítanou časťou záver. Môže sa stať, že čitateľ všetko po úvode preskočí a prečíta si až záver. Preto musí byť jasný, stručný a k veci.
 • Oboznámte čitateľov so štruktúrou dlhších dokumentov začlenením prehľadného obsahu.

Pri písaní

 • Riaďte sa nasledujúcimi tipmi.
 • Použite pomôcky na tvorbu dokumentov EÚ (uvedené na poslednej strane).
 • Skracujte! Buďte nekompromisní – zvážte, či každý odsek a každé slovo sú skutočne potrebné. Vyhoďte nadbytočné slová, ale zachovajte zrozumiteľnosť odkazu:
cloudy.png Termín, ktorý sa má dodržať pri podávaní prihlášok, je 31. marca 2012.
cloudy_sun.png Termín podania prihlášok je 31. marec 2012.
sun.png Termín podania prihlášok: 31. marec 2012.


Dva najčastejšie problémy v Európskej komisii:
 1. Recyklovanie staršieho textu bez riadnej úpravy
  Staršie vzorové texty môžu byť napísané nezrozumiteľne a nemusia zohľadňovať nové okolnosti a nové postupy tvorby dokumentov. Nezabudnite urobiť všetky potrebné úpravy.

 2. „Vystrihovanie“ a „prilepovanie“
  Pri tvorbe nového textu budete možno musieť použiť úryvky z viacerých dokumentov. Pozor na nekonzistentnú terminológiu, opakovanie či vynechávanie: môžu narušiť vnútornú logiku a zrozumiteľnosť výsledného textu.


© Európska únia, 2013
Privacy Policy